Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
Rico Latino verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap afsluit voor de afgesproken contractduur.Rico Intro lidmaatschap
Het Rico intro lidmaatschap loopt tot eind van de contractduur en wordt niet automatisch verlengt.Bronze, Silver en Gold lidmaatschap
Indien ik mijn lidmaatschap niet 1 maand voor het eind van de contractduur schriftelijk bij Rico Latino opzeg, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengt voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van 1 maand. U dient uw lidmaatschap op te zeggen voor de eerste dag van elke kalendermaand.

Het door het lid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden, waarbij een doktersverklaring vereist is; of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Rico Latino. Indien het lid alsnog zijn contract wilt beëindigen, zullen hier in alle gevallen kosten voor berekend worden. Deze worden als volgt berekend.

Het te beëindigen contract zal worden omgezet naar een van mindere duur, welke het dichts aansluit op de werkelijke duur dat het lid lid is geweest, afgerond naar het korts lopende duur. Het verschil in de prijs van de contracten zal vermenigvuldig worden met het aantal maanden dat de cursist heeft genoten van het voor hen kortlopende contract, samen met een administratie vergoeding van 10 euro. Dit zal worden doorberekend aan het lid.

Artikel 2:
Rico Latino biedt een aantal diensten (zie hieronder) waarvoor hoofdzakelijk basale persoonsgegevens worden verwerkt, zoals naam, adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de betreffende dienst op een goede manier te kunnen aanbieden.

Afhankelijk van het soort dienst, vragen we je om persoonlijke voorkeuren aan te geven die ons helpen de dienst persoonlijker te maken. Deze voorkeuren zijn meestal optioneel, maar soms ook noodzakelijk omdat ze juist de reden zijn geweest waarom je van die dienst gebruik maakt.

Artikel 3:
Rico Latino is gesloten tijdens feestdagen, schoolvakanties, open-dagen en in augustus. In het lesrooster op de website staan de lesdagen en de dagen waarop de lessen komen te vervallen. In augustus zijn er geen lessen en wordt er geen lesgeld geïncasseerd.
Artikel 4:
Rico Latino is bevoegd om op elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.
Artikel 5:
Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Rico Latino een bedrag van euro 5,- aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
Artikel 6:
Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan op maandbasis. Indien Rico Latino over dient te gaan tot incasso van achterstallige vorderingen op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 7:
Klachten over de dienstverlening van Rico Latino dienen binnen 14 dagen na het verlenen van de dienst waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Indien het lid tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt het lid geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien vaststaat dat een dienst gebrekkig is geleverd en dienaangaande tijdig een klacht is ingediend, dan zal Rico Latino de gebrekkige dienst binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door het, ter keuze van Rico Latino, vervangen of zorgdrager voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan het lid voldoen.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Rico Latino gemaakt, voor rekening van het lid.

Algemene voorwaarden:

  • Lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald.
  • Het contract is strikt persoonlijk en kan alleen in overleg worden overgedragen.
  • Rico Latino is bevoegd de locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
  • Rico Latino is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
  • Alle gemaakte afspraken zijn eerst geldig vanaf het moment dat deze schriftelijk door Rico Latino zijn bevestigd.
  • Rico Latino behoudt zich het recht om leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
  • Te allen tijden gelden de huisregels van Rico Latino. Deze zijn te vinden op de locatie.
  • Rico Latino kan zonder opgaaf van reden leden weigeren toe te laten op de locatie.
  • De schade, welke is te wijten aan de schuld van het lid, dient door het lid te worden vergoed.